Banner

  | Federaal |

Structuur en grondgebied

België

Dit niveau omvat heel België. Voor het federaal niveau staan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in voor het stemmen van wetten. De Kamer en Senaat tezamen vormen het Parlement.

Een wet die gestemd is, moet nog worden uitgevoerd worden (waar vinden we het geld?, welke instelling gaat dit doen?). Dat is de taak van de uitvoerende macht. Het is de federale regering die samen met de koning de wetten uitvoert.

Federaal niveau (België)
Wetgevende macht Uitvoerende macht
Parlement (Kamer + Senaat) en Koning Regering + Koning

Bevoegdheden

In de tijd dat België bestaat, heeft ze veel macht uit handen moeten geven. Aan de ene kant heeft ze bevoegdheden aan Europa moeten geven. Maar ze heeft ook terrein verloren aan de gemeenschappen en gewesten.

Toch heeft het Federale België nog een aantal belangrijke bevoegdheden.

Bpost logo
 • Buitenlandse zaken
 • Binnenlandse zaken
 • Justitie (quasi alles is federaal)
 • Grote delen van de fiscaliteit (btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting...)
 • Defensie
 • Financiën
 • Sociale zekerheid
 • Delen van de Volksgezondheid
 • Verkeer
 • Consumentenzaken
 • Overheidsbedrijven (Bpost, NMBS, Nationale Loterij, Belgacom...)
 • Arbeidsmarkt, maar alleen: arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociaal overleg
 • Verkeersreglement (quasi alles)
 • ...

De bevoegdheden van de federale Staat omvatten eigenlijk alles wat te maken heeft met het algemene belang. In het algemene belang van alle Belgen beheert de federale Staat bij voorbeeld financiën, leger, justitie, sociale zekerheid, buitenlandse zaken evenals belangrijke delen van volksgezondheid en van binnenlandse zaken...

PolitieDe Federale Staat behoudt een aanzienlijk "gemeenschappelijk erfgoed". Daaronder valt onder andere het gerechtelijke apparaat, het leger, de federale politie, de sociale zekerheid en de belangrijke wetten over sociale bescherming (werkloosheid, pensioenen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering), de overheidsschuld, het monetaire beleid (financiën), het prijs- en inkomensbeleid, de bescherming van het spaargeld, kernenergie, de overheidsbedrijven, de federale wetenschappelijke en culturele instellingen.

Vlag NAVOBovendien blijft de federale Staat verantwoordelijk voor de verplichtingen van België en zijn gefederaliseerde instellingen ten overstaan van de Europese Unie of van de NAVO.

De Federale Overheid is eveneens bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk onder de bevoegdheid valt van de Gemeenschappen en de Gewesten. De federale Staat is ook bevoegd voor de uitzonderingen en beperkingen op de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.

De gemeenschappen zijn bijvoorbeeld onafhankelijk op het vlak van onderwijs, maar de minimale vereisten voor de aflevering van diploma's blijven een aangelegenheid van de federale overheid, net zoals de leerplicht en de pensioenregeling.

Hieronder vindt u nog enkele logo's van ondernemingen/agentschappen die tot de federale overheid behoren. Meestal zijn dit overheidsbedrijven waar de Beligsche overheid meer dan 50% van de aandelen in handen heeft en dus ook de bestuuders bepaalt.

Nationale Loterij FAVV NMBS
Nationale Loterij FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

Website

Update pagina: 2 februari 2014

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be