Banner

  | Federaal: uitvoerende macht |

Werking

Het uitvoeren van wetten gebeurt door de federale regering samen met de Koning. Dit houdt in dat men moet bepalen waar men het geld gaat halen, welke instellingen men gaat oprichten, wetten moeten concreet ingevuld worden (Koninklijke besluiten). Soms zijn er ook andere organisaties (vakbonden, natuurorganisaties, belangenorganisaties, het centrum voor gelijke kansen...) die willen praten over het uivoeren van wetten of over het voeren van het beleid.

Het hoofd van de federale regering is de Eerste Minister (Premier). Hij leidt het bestuur van dit land in goede banen en wordt benoemd door de Koning (zie hieronder).

Samenstelling

Gebaseerd op de verkiezingen van 2014.

Hieronder vind je de leden van de regering Michel I. Deze regering is uniek omdat er slechts één Franstalige partij deelneemt, namelijk de MR. Deze partij vertegenwoordigt ook nog niet eens 35% van de Franstalige zitjes in de Kamer.

Zweedse vlag

Deze coalitie wordt ook wel eens de Zweedse coalitie genoemd. Dit omdat er in de Zweedse vlag veel blauw aanwezig is (2 liberale partijen: MR en Open Vld), het geel van N-VA en het kruis van de Christendemocraten (CD&V). Voordat deze coalitie aantrad werd vaak van de 'Kamikaze-coalitie' gesproken. Want regeren met slechts 1 Franstalige partij én de N-VA moet wel een zelfmoordmissie zijn.

Naam Partij Bevoegdheid
Charles Michel
Charles Michel
mr.jpg Eerste Minister
Kris Peeters
Kris Peeters
cdv.gif Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Buitenlandse Handel
Jan Jambon
Jan Jambon
nva.gif Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen
Alexander De Croo
Alexander De Croo
openvld.jpg Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Didier Reynders
Didier Reynders
mr.jpg Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Koen Geens
Koen Geens
cdv.gif Minister van Justitie
Maggie De Block
Maggie De Block
openvld.jpg Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Daniel Bacquelaine
Daniel Bacquelaine
mr.jpg Minister van Pensioenen
Johan Van Overtveldt
Johan Van Overtveldt
nva.gif Minister van Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Marie-Christine Marghem
Marie-Christine Marghem
mr.jpg Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Steven Vandeput
Steven Vandeput
nva.gif Minister van Defensie, Ambtenarenzaken
Sophie Wilmès
Sophie Wilmès
mr.jpg Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
François Bellot
François Bellot
mr.jpg Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de NMBS
Denis Ducarme
Denis Ducarme
mr.jpg Minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Laatste update: 11 augustus 2017

Er zijn ook nog verschillende staatssecretarissen (allemaal Vlamingen), om hen te leren kennen, raadpleeg de officiële website van de federale regering.

De taken

Hier volgen haar belangrijkste taken:

  • Wetten uitvoeren (wetten kunnen niet tot in het kleinste detail gestemd worden, daar komt de regering in het spel): Koninklijke of Ministeriële besluiten
  • Land besturen (stimuleren economie, begroting, leger, sturen buitenlandsbeleid, openbare orde...)
  • Wetsontwerpen indienen


Bron: Flickr.com (Palazzochigi)

Vorming van een regering

In België moeten we om de vijf jaar voor de Kamer gaan stemmen. Dan krijg je een bepaalde partij die de meeste zetels heeft. De Koning benoemt meestal een lid van deze partij tot 'formateur' of als hij het nodig vindt, duidt hij eerst een informateur aan.

De formateur gaat met de verschillende politieke partijen praten die zetels in het federaal parlement gekregen hebben. Zo probeert hij in het parlement partijen te vinden die tezamen met zijn partij méér dan de helft van de zetels vertegenwoordigen. De partijen moeten het eens worden over een beleid dat ze gaan voeren (regeerakkoord).

In theorie is het eigenlijk alleen de Koning die de uitvoerende macht belichaamt, maar omdat de Koning onbekwaam is, benoemt hij ministers. De Koning moet volgens de grondwet (art. 99) evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen benoemen en ook de beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn.

Natuurlijk kan de Koning niet zomaar personen benoemen, de regering, die benoemd wordt door de Koning, moet immers het vertrouwen krijgen van het parlement (de Kamer).

Elke minister krijgt een specifiek gebied toegewezen (justitie, overheidsbedrijven, binnenlandse zaken, economie), krijgt een aantal ambtenaren van een overheidsdienst (FOD: Federale Overheidsdienst) (vroeger: ministeries) en krijgt een aantal persoonlijke medewerkers, het ministerieel secretariaat (vroeger: kabinetten).

De ministers zijn bijna altijd parlementsleden, toch moeten zij eerst ontslag nemen als parlementslid, om minister te kunnen worden. Zij laten zich dan opvolgen. Op andere niveaus zie je dat de uitvoerende macht toch ook nog blijft zetelen in wetgevende macht (bv.: provincies, gemeenten...).

Hieronder vind je het logo van de FOD (SPF) Justitie in 3 talen:

Federale Overheidsdienst Justitie Service Public Fédéral Justice
Föderaler Öffentlicher Dienst Justiz

Andere federale overheidsdiensten zijn bijvoorbeeld Economie en Financiën:

FOD Economie
FOD Financiën

Eerste Minister

Het hoofd van de federale regering is de Eerste Minister of premier. Hij is de leider van zijn regering en moet zich boven de politiek kunnen zetten om zijn regeerakkoord goed uit te voeren. Het regeerakkoord is immers het resultaat van wat de verschillende partijen van de meerderheid wensen uit te voeren, het kan dus onmogelijk het partijprogramma van één partij zijn.

Ook de Eerste Minister wordt door de Koning aangeduid. De bevolking kiest dus nooit ministers en/of de Eerste Minister, dat is een taak van onze Koning die moet wel rekening houden met de verkiezingsuitslag omdat het parlement later het vertrouwen aan deze regering moet geven. De persoon die Eerste Minister wordt, is meestal ook al formateur geweest.

Eerste minister
Bron: YouTube.com

Websites

Update pagina: 11 augustus 2017

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be