Banner

  | Gemeente OCMW: wetgevende macht |

Raad voor maatschappelijke integratie of OCMW-raad (Le Conseil de l'Aide Sociale)

De Belgische bevolking kan zich niet rechtstreeks uitspreken over de samenstelling van deze OCMW-raad. Enkel in sommige faciliteitengemeenten, wordt de raad en de voorzitter rechtstreeks door de bevolking gekozen samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

In alle andere gemeenten is het de gemeenteraad die de leden kiest. Van die OCMW-leden, mogen er slechts 1/3 ook in de gemeenteraad zetelen. Het hoeft niet te verwonderen dat in de OCMW-raad vooral de partijen van de meerderheid zitten. Deze raad moet minstens 1 keer per maand bijeen komen.

OCMW-raad Bredene

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners en staat in de wet beschreven. Deze verdeling is hetzelfde voor Vlaanderen en Wallonië:

Inwoners Leden
Tot en met 15.000 9
15.001 - 50.000 11
50.001 - 150.000 13
150.001 of meer 15

Bron Vlaanderen: Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn artikel 5 (Vlaamse Codex)
Bron Wallonië: Art. 6 2005-12-08/43

De raad heeft verschillende bevoegdheden:

  • Alles wat betreft de welzijnszorg
  • Wie een leefloon krijgt
  • Het aanbod dat het OCMW aanbiedt bepalen/beheren (rusthuis? ziekenhuis? welke aankopen moeten er gebeuren voor deze instellingen?)
  • Bepalen huishoudelijke reglementen
  • Oprichten van bijzondere comités (die dan bijvoorbeeld belast worden met de leiding van een instelling of beslissingen nemen over het leefloon...)
  • ...

Verder kan de raad ook bevoegdheden doorschuiven naar het Vast Bureau.

Voorzitter

De leden van de OCMW-raad verkiezen iemand van hen tot voorzitter (hij blijft wel zetelen in de OCMW-raad). Deze persoon heeft belangrijke bevoegdheden:

  • Voorzitter van het Vast Bureau en van de raad (bijeenroepen, agenda...)
  • Contactpersoon voor het gemeentebestuur en vertegenwoordigt het OCMW naar externe partners (rechtbank...)
  • Uitvoering van de beslissingen van de raad
  • ...

Vanaf 2012 moet deze voorzitter ook schepen zijn in het College van Burgemeester en Schepenen. Nu mag dit ook al zo zijn.

Websites

Bijna elk OCMW heeft een website. Hieronder vind je enkele voorbeelden waar je duidelijk kan zien dat de leden politici zijn:

Update pagina: 2 augustus 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be