Banner

  | Gewest: wetgevende macht |

Werking

De wetgevende macht op gewestelijk niveau bestaat slechts uit één orgaan, een parlement. Dit wordt om de vijf jaar rechtstreeks door de bevolking gekozen. Om deze parlementsleden te verkiezen, wordt het grondgebied onderverdeeld in kieskringen.

De verschillende partijen van ons land kunnen voor elke kieskring een lijst indienen zodat de bevolking die in deze kieskring woont, er voor kunnen zorgen dat ze verkozen worden. Voor Vlaanderen vallen de kieskringen samen met de provinciegrenzen en Brussel. Een kieskring is verder opgedeeld in veel kleinere kantons.

Vlaanderen: 6 Vlaamse kieskringen: 124 zetels
6 Vlaamse kieskringen


Wallonië: 13 Waalse kieskringen: 75 zetels
13 Waalse kieskringen


Brussel: 1 Brusselse kieskring: 89 zetels
1 Brusselse kieskring

Zetels

Het aantal zetels van de verschillende parlementen is bepaald door het aantal inwoners. Het Vlaamse Parlement heeft dus de meeste zetels (124 zetels, waarvan er 6 voor de Brusselse kieskring zijn).

Voorzitter

De werkzaamheden van een parlement worden geleid door de voorzitter, die elk jaar bij de opening van de zitting door het parlement wordt aangewezen. Meestal is de voorzitter ook een lid van de meerderheid, maar dat hoeft niet. De voorzitter mengt zich doorgaans niet in de besprekingen, want hij staat in principe boven de fracties.

De voorzitter heeft verschillende taken: de plenaire vergadering voorzitten, hij moet er voor zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt (hij zegt wie wanneer mag spreken) en hij moet er voor zorgen dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden.

Vlaanderen Wallonië Brussel
Jan Peumans Patrick Dupriez Françoise Dupuis
Jan Peumans (N-VA) Patrick Dupriez (Ecolo) Françoise Dupuis (PS)

Taken

Decreten en ordonnanties maken

Eerst dient iemand een ontwerp (een lid van de regering) of een voorstel (lid van het parlement) in. Dit ontwerp/voorstel wordt dan behandeld in een gespecialiseerde commissie en pas daarna wordt er over gestemd in de plenaire vergadering (vergadering waarop iedere volksvertegenwoordiger aanwezig kan zijn).

Indien een meerderheid (soms is een 2/3de meerderheid nodig) voor de wet stemt, wordt ze aangenomen en bekrachtigd door de gewestregering (en niet door de Koning). Alle decreten en ordonnanties worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Benoeming en controle van de regering

De parlementsleden kunnen de leden van de regering interpelleren (vraag aan een minister stellen), hierdoor kunnen ze kritiek geven op het beleid. Verder is het ook het parlement dat een regering het vertrouwen geeft.

Plenaire vergadering
Bron: Vlaams Parlement

Andere taken

Verdragen goedkeuren, onderzoekscommissies oprichten, begroting goedkeuren...

Websites

Update pagina: 13 juli 2012

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be