Banner

  | Gemeenschap: Brussel |

Brussel: een geval apart

Brussel behoort zowel tot de Franse als Vlaamse Gemeenschap. Als bepaalde Brusselse instellingen duidelijk tot de ene of de andere taalgroep behoren, dan stelt zich eigenlijk geen probleem en zijn de decreten van de gemeenschap waartoe de instelling behoort, van toepassing. Voorbeelden hiervan zijn: scholen, musea, sportverenigingen, kinderdagverblijven, bibliotheken, speelpleinen... Instellingen kunnen kiezen tot welke gemeenschap ze behoren, maar ze kunnen er voor kiezen dit niet te doen.

Brussel: 2 officiële gemeenschappen

Toch hebben deze decreten geen kracht van wet naar de Brusselaars (personen), want de Brusselaars kunnen immers nooit verplicht worden een keuze te maken tussen één van beide gemeenschappen om in aanmerking te komen voor de diensten van deze gemeenschap. Zo zou bijvoorbeeld een Vlaams OCMW andere regels hanteren dan een Waals OCMW voor dezelfde 'Brusselaar' die dan maar moet kiezen of hij Vlaming of Waal is? Dit kan natuurlijk niet.

Hiervoor werden 3 gemeenschapscommissies opgericht in Brussel:

De GGC is bevoegd voor instellingen die tot geen taalgroep behoren, voor de algemene gezondheidszorg en voor bijstand aan personen (gehandicapten, ouderen, kinderen, vreemdelingen). De Vlaamse en Franse commissie vervullen niet echt de taak van de gemeenschappen in Brussel, maar eerder die van de oude provincie Brabant, aangezien Brussel 'provincieloos' is. De GGC vervult echter wel meer de rol van een gemeenschap.

Voor elk van deze commissies, is er een wetgevend (vergadering) en uitvoerend orgaan (college).

Bevoegdheden

Toch zijn er enkele verschillen in de werking van deze drie gemeenschapscommissies. Zo hangen de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie af van hun echte Gemeenschap, terwijl de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie eerder de 'ambitie' heeft van een vierde gemeenschap te vormen. Let wel, officieel is dit geen aparte gemeenschap. Vandaar dat dit op deze website ook helemaal apart vermeld wordt.

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Natuurlijk is deze commissie alleen bevoegd voor instellingen die onder Vlaanderen vallen (Vlaamse scholen, musea, kinderdagverblijven...) en niet voor personen.

Bevoegdheden:

  • Cultuur
  • Onderwijs (inrichtende macht)
  • Persoonsgebonden aangelegenheden (Gezondheid en welzijn)

Voor al deze domeinen neemt de VGG de taak van inrichtende macht waar (het bestuur, verantwoordelijke voor het beleid in die instelling, de dagelijkse leiding is meestal een taak van een directeur). De echte decreten worden immers door het Vlaams Parlement gestemd. Toch kan Vlaanderen bevoegdheden doorgeven aan de VGG.

Onderwijs

Deze commissie staat onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap. Vroeger heette deze raad 'Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie (NCC)'. Zij heeft in 1995 de gemeenschapsbevoegdheden van de oude provincie Brabant overgenomen, die zo dan zijn overgenomen door de VGC.

La Commission communautaire française (Cocof)

Ook deze commissie is alleen bevoegd voor instellingen die onder Franse Gemeenschap vallen (Franstalige scholen, musea, kinderdagverblijven...) en niet voor personen.

De bevoegdheden van deze commissie zijn uitgebreider dan die van zijn Vlaamse tegenhanger. Dit komt omdat de Franse Gemeenschap (parlement) bevoegdheden (meer bevoegdheden rond onderwijs, toerisme) aan de Cocof gegeven heeft. Daarom kan de Cocof over bepaalde zaken echte decreten stemmen.

Bevoegdheden:

  • Toerisme en cultuur
  • Onderwijs (volwassenenonderwijs, omscholing, herscholing, schooltransport, beheer/financiering schoolgebouwen (hoger onderwijs uitgesloten))
  • Persoonsgebonden aangelegenheden (Gezondheid en welzijn)

Voor toeristen in Brussel

Voor al deze domeinen vervult de Cocof de taak van inrichtende macht. Deze commissie heeft nauwe banden met de Franse Gemeenschap.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) of Commission Communautaire Commune (CCC)

Deze commissie is alleen bevoegd voor instellingen die noch onder de Vlaamse, noch onder de Franse Gemeenschap vallen, zij is echter wél bevoegd naar personen toe.

Ziekenhuis

Bevoegdheden:

  • Gezondheid (hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde)
  • Hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen... )
  • Persoonsgebonden aangelegenheden (Gezondheid en welzijn)

De GGC kan, net zoals het Brussels Gewest ordonnanties uitvaardigen.

Deze commissie hangt niet echt samen met een gemeenschap, ze heeft de kracht om ordonnanties uit te vaardigen en behandelt persoonsgebonden aangelegenheden, daarom kan je bijna zeggen dat dit een vierde gemeenschap is. Toch spreekt de grondwet maar over drie gewesten en is dit geen officieel vierde gewest.

Wetgevende en uitvoerende macht

Natuurlijk is voor elke commissie een uitvoerende en wetgevende macht voorzien. Deze samenstelling is eigenlijk steeds gebaseerd op de samenstelling van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op dit niveau spreken we niet van parlement, maar van 'Vergadering'. We spreken ook niet van een regering, maar van een 'College'.

Uitvoerende macht Wetgevende macht
3 commissies 3 Colleges 3 Vergaderingen

Websites

Update pagina: 20 juli 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be