Banner

  | Gemeenschap: wetgevende macht |

Werking

De wetgevende macht op het niveau van de gemeenschappen bestaat slechts uit één orgaan, namelijk een parlment. Dit wordt om de vijf jaar gekozen. We spreken van 'Gemeenschapsparlement' of 'Parlmenten van de ... Gemeenschap'.

Deze parlementsleden van de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap worden rechtstreeks verkozen via de verschillende kieskringen die, voor Vlaanderen, samenvallen met de provincies (en Brussel). Elke kieskring is verder opgedeeld in vele kleinere kantons.Vlaanderen
6 Vlaamse kieskringen
6 Vlaamse kieskringen: 124 zetels
Franse Gemeenschap
Franstalige kieskringen
Dit parlement wordt niet rechtstreeks verkozen
Duitstalige Gemeenschap
1 Duitstalige kieskring
1 Duitstalige kieskring: 24 zetels

Zetels

Het aantal zetels van de verschillende parlementen is bepaald door het aantal inwoners. Het Vlaamse Parlement heeft dus de meeste zetels (124 zetels, waarvan er 6 voor de Brusselse kieskring zijn).

Zetels Franse Gemeenschap (fédération Wallonie-Bruxelles)

In dit parlement zetelen alle verkozenen van het parlement van het Waals Gewest (75 zitjes) en de Franstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen uit hun midden ook 19 personen. Zo komt het totaal van dit parlement op 94 zitjes.

Voorzitter

De werkzaamheden van een parlement worden geleid door de voorzitter, die elk jaar bij de opening van de zitting door het parlement wordt aangewezen. Meestal is de voorzitter ook een lid van de meerderheid, maar dat hoeft niet. De voorzitter mengt zich doorgaans niet in de besprekingen, want hij staat in principe boven de fracties.

De voorzitter heeft verschillende taken: de plenaire vergadering voorzitten, hij moet er voor zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt (hij zegt wie wanneer mag spreken) en hij moet er voor zorgen dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden.

Vlaanderen Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap
Jan Peumans Jean-Charles Luperto Ferdel Schröder
Jan Peumans (N-VA) Jean-Charles Luperto (PS) Ferdel Schröder (PFF)

Taken

Decreten maken

Eerst dient iemand een ontwerp (een lid van de regering) of een voorstel (lid van het parlement) in. Dit ontwerp/voorstel wordt dan behandeld in een gespecialiseerde commissie en pas daarna wordt er over gestemd in de plenaire vergadering (vergadering waarop iedere volksvertegenwoordiger aanwezig kan zijn).

Indien een meerderheid (soms is een 2/3de meerderheid nodig) voor de wet stemt, wordt ze aangenomen en bekrachtigd door de gemeenschapsregering (en niet door de Koning). Alle decreten en ordonnanties worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Parlementair FWB

Benoeming en controle van de regering

De parlementsleden kunnen de leden van de regering interpelleren (vraag aan een minister stellen), hierdoor kunnen ze kritiek geven op het beleid. Verder is het ook het parlement dat een regering het vertrouwen geeft.

Parlementair in het parlement van de FWB

Andere taken

Verdragen goedkeuren, onderzoekscommissies oprichten, begroting goedkeuren...

Websites

Update pagina: 13 juli 2012

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be