Banner

| Gemeenschap: uitvoerende macht |

De regering van de gemeenschap

De decreten die men in de verschillende gemeenschapsparlementen stemt, moeten ook uitgevoerd worden. Hiervoor dienen de gewestelijke regeringen.

Duitstalige Gemeenchapsregering Paasch I (OstBblgien) (2019)
Duitstalige Gemeenchapsregering Paasch I (Ostbelgien) (2019)
Bron: www.ostbelgienlive.be

Drie gemeenschapsregeringen

Logo Vlaanderen

Naam Partij Bevoegdheid
Jan Jambon
Jan Jambon
nva.gif Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Hilde Crevits
Hilde Crevits
cdv.gif Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Bart Somers
Bart Somers
openvld.jpg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Ben Weyts
Ben Weyts
nva.gif Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Zuhal Demir
Zuhal Demir
nva.gif Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Wouter Beke
Wouter Beke
cdv.gif Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Matthias Diependaele
Matthias Diependaele
nva.gif Vlaams minister van Financin en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Lydia Peeters
Lydia Peeters
openvld.jpg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
cdv.gif Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

Laatste update: 30 juli 2020

Zowel gewest als gemeenschap

Let wel, de Vlaamse Regering is zowel een regering voor het Vlaams Gewest als voor de Vlaamse Gemeenschap. Er is dus maar één Vlaamse Regering en maar één minister-president.

Website Vlaamse regering

Logo Wallonië

Naam Partij Bevoegdheid
Pierre-Yves Joholet
Pierre-Yves Joholet
mr.jpg Minister-president van de federatie Wallonië-Brussel (= Franse Gemeenschap)
Frédéric Daerden
Frédéric Daerden
ps.jpg Viceminister-president, Minister van Begroting, Gelijke kansenbeleid, Voogdijminister over Onderwijs
Bénédicte Linard
Bénédicte Linard
ecolo.gif Vice-minister-President, Kinderwelzijn, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten
Valérie Glatigny
Valérie Glatigny
mr.jpg Minister van Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Universitaire ziekenhuizen, Hulp aan Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Brussel
Caroline Désir
Caroline Désir
ps.jpg Minister van Onderwijs

Laatste update: 7 augustus 2020

De Franse Gemeenschap

De decreten die men in dit parlement stemt, worden door de regering van de federatie Wallonië-Brussel uitgevoerd. Dit zijn de vijf Waalse provincies zonder de Duitstaligen in Luik én met de Franstaligen in Brussel.

De grondwet spreekt nog steeds van de Franse Gemeenschap. Toch heeft deze gemeenschap haar naam veranderd in 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.

Website regering Wallonië-Bruxelles

Logo Ostbelgien (Duitstalige Gemeenschap)

Naam Partij Bevoegdheid
Oliver Paasch
Oliver Paasch
proDG.jpg Minister-president, minister van Plaatselijk Bestuur en Financiën
Antonios Antoniadis
Antonios Antoniadis
sp.jpg Vice-minister-president, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Isabelle Weykmans
Isabelle Weykmans
pff.gif Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media
Harald Mollers
Harald Mollers
proDG.jpg Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Laatste update: 8 augustus 2020

Website Ostbelgien (Duitstalige Gemeenschap)

Taken van de gemeenschapsregering

Enkel taken die expliciet door wetten (grondwet, enz.), decreten... zijn toegewezen behoren tot de taken van regering. Taken die niet expliciet zijn toegewezen, horen het parlement toe.

Dit zijn de voornaamste taken:

Naast het gemeenschapsparlement heeft de regering de bevoegdheid om wetteksten in te dienen. Deze moeten door de hele regering gedragen worden. De tekst gaat eerst naar de 'Raad van State' om advies te krijgen. Daarna dient de regering het voorontwerp van decreet in bij de voorzitter van het parlement. Vervolgens zal de voorzitter de tekst laten bespreken in een commissie (groep parlementsleden). De laatste stap is dat de tekst voor plenaire vergadering gebracht wordt. Indien het parlement de tekst goedkeurt, is het decreet gestemd.

Enkel het parlement en de regering kunnen decreten indienen.

De gemeenschapsregering heeft het recht om decreten uit te voeren. Dit heet dan een 'Besluit van de Vlaamse Regering' (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française) of kort gezegd een Uitvoeringsbesluit.

Toch zijn er regels waaraan een uitvoeringsbesluit moet voldoen:

 • Het moet steeds gebaseerd zijn op een wet/decreet
 • Het mag die wet/decreet niet schenden

Een uitvoeringsbesluit doorloopt verschillende stappen.

 • De bevoegde minister (en het kabinet) stellen een uitvoeringsbesluit voor
 • De hele regering bespreekt dit in de ministerraad en keurt het al dan niet goed
 • Het besluit wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
 • Natuurlijk mag het parlement/commissies vragen stellen en opmerkingen geven

Zeker! Het lijkt misschien alsof het 'uitvoeren' slechts een beperkte macht met zich meebrengt (slechts 'uitvoeren'), maar dat is niet waar. Een regering kan je vergelijken met het 'management' van een bedrijf en heeft zeer veel macht. Denk maar aan onderstaande zaken. Toch kan het parlement steeds een decreet/ordonnantie stemmen om de macht in te perken, maar aangezien de regering steeds door de meerderheid aangeduid werd, is dit weinig waarschijnlijk.

 • Bepalen hoe (wie/voorwaarden) subsidies verlopen (welke instellingen krijgen hoeveel geld? Bv.: onderwijs)
 • Benoemingen van personen aan bepaalde overheidsinstanties, functies
 • Welke wetenschappelijke projecten krijgen geld?
 • Welke ontwikkelingsorganisatie krijgen geld?
 • Welke culturele verenigingen krijgen hoeveel geld?
 • Welke musea krijgen geld? Hoeveel?
 • Wat is de rol van de openbare omroep?
 • Bepalen Raad van Bestuur van de openbare omroep
 • Kinderbijslag
 • Zij dienen als enige (naast het parlement) wetteksten in (zij beschikken over een kabinet, de hulp van hun politieke partij...)

Heel vaak staat in het decreet/ordonnantie zelf dat bepaalde zaken uitgewerkt moeten worden door een besluit van de regering.

De minister-president plaatst het decreet op de agenda. Dit zijn dan de volgende stappen:

 • Het decreet afkondigen (een soort hoofding geven)
 • De betrokken ministers ondertekenen de tekst (het bekrachtigen)
 • Het publiceren in het Belgisch Staatsblad (bekendmaken)

Enkele concrete dossiers waar onze regeringen zich mee bezig houdt:

 • Hertekenen van het Vlaams (secundair) onderwijs
 • Welk systeem van kinderbijslag kiezen we?
 • Wat moet de VRT juist doen?
 • Hertekenen subsidies aan cultuurinstellingen
 • Is er genoeg zorgpersoneel en wordt dit goed vergoed?
 • Opstellen begroting

Het zijn de ministers die documenten ondertekenen die hun gemeenschap kunnen verbinden (bv. contracten, verdragen). Ook het ontvangst van verschillende personen (politici van andere landen bijvoorbeeld), zal meestal door de ministers gebeuren. Ook verloopt het contact met andere regeringen via de ministers en hun ministeries.

De ministers voeren hun taak niet alleen uit. Zij hebben een kleine groep mensen rond zich. Dit is het kabinet. Deze personen zijn persoonlijk bij de minister betrokken en zullen bij een ministerwissel ook veranderen. Zij staan de minister bij om het politieke beleid uit te werken.

Bijkomend hebben al onze instellingen veel administratie. Hiermee hebben wij, als gewone burger, contact. Denk maar aan de belastingbrieven die we krijgen, het invullen van formulieren voor het aanvragen van subsidies, het inschrijven van onze auto, personeelsadministratie voor schoolpersoneel, enz. Het is de minister die de personeelsleden benoemd. Het is de bedoeling dat deze personen wél blijven na een ministerwissel. Dit zijn onze ambtenaren. De administratieve instellingen noemen we ook het ministerie.

De ministerraad

De ministerraad bestaat uit alle ministers van de gemeenschapsregering en zij voeren alle bovenstaande taken uit (decreten voorbereiden, beleid uitstippelen...). Het is een collegiaal orgaan. Dat wil zeggen dat ze het allemaal eens moeten zijn. Naar buiten toe zouden de leden van de ministerraad elkaar dus niet mogen aanvallen, maar ze moeten de beslissingen loyaal uitvoeren en verdedigen.

Hieronder vind je de beslissingen van onze gewestregeringen (ministerraden):

Hoe komt een gemeenschapsregering tot stand en wie leidt haar?

Na de verkiezingen voor het gewest is één partij de grootste. Zij neemt het initiatiefrecht op. Dat wil zeggen dat zij de andere partijen zal uitnodigen en zo proberen een meerderheid in het parlement te vormen. Dit staat niet in de wet, maar is de gewoonte geworden. De sterke man/vrouw van deze partij die probeert een regering te vormen en een regeerakkoord te schrijven, zal informeel formateur worden genoemd.

Voor het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel is er geen rechtstreekse verkiezing. Maar aangezien deze zetelverdeling afhankelijk is van de verkiezingen van het Waalse Gewest en het Brussels Gewest, krijg je ook hier een meerderheid en kan het 'spel' om een regering te vormen beginnen.

Daarna zorgt het parlement ervoor dat de ministers benoemd worden (en niet de Koning zoals op het federale niveau). De 'formateur' schrijft eerst een regeerakkoord en stelt zijn ministers voor aan het parlement dat erover stemt. De regeringsleden leggen de eed af bij de voorzitter van het parlement. De personen die in de regering zullen zitten, nemen ontslag uit het parlement en worden opgevolgd. De ministers moeten niet noodzakelijk uit het parlement komen. Ze moeten dus niet opgekomen zijn bij de verkiezingen.

Er moet minstens één man of één vrouw in de regering zitten. (Art. 60 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.)

Minister-president Oliver Paasch legt de eed af in het parlement (2019)
Minister-president Oliver Paasch legt de eed af in het parlement (2019)
Bron: PDG-TV (www.pdg.be)

Het is dus via een stemming in het parlement dat de regering aangeduid wordt, maar het is die regering zelf die de bevoegdheden verdeelt onder haar leden (via een uitvoeringsbesluit).

Het hoofd van een gewestregering heet minister-president. Deze persoon wordt door de regering gekozen, hij/zij wordt dus benoemd door de leden van zijn/haar eigen regering, maar hij/zij legt de eed af bij de Koning.

Nog andere taken van de minister-president:

 • Het voorzitten van de ministerraad
 • De ministerraad samenroepen
 • De agenda vaststellen
 • Hij/zij is het gezicht en doet de communicatie van de regering

Minister-president Oliver Paasch legt de eed af bij Koning Filip (2019)
Minister-president Oliver Paasch legt de eed af bij Koning Filip (2019)
Bron: monarchie.be

Update pagina: 14 augustus 2020

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be